Home Page

ระบบบริการจองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย

วิธีการใช้งาน
1) จองห้องผ่านระบบอินเตอร์เนตหรือที่เคาน์เตอร์ในกรณีที่มีห้องว่าง
2) นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสกนเข้าห้องตามวันที่และเวลาที่จองไว้ รายละเอียด»

ระเบียบการใช้ห้อง
1) ต้องมีผู้เข้าใช้ 3 คนขึ้นไป พร้อมแนบบัตรประจำตัวผู้เข้าใช้ห้อง
2) ใน 1 วัน อนุญาตให้ใช้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั้ง รายละเอียด»
3) **หลัง 19.00 น. เปิดบริการ เฉพาะ SDL**
4) ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการ หลังจากผ่านไปแล้ว 15 นาทีของคาบเวลานั้น
ประกาศ : วันที่ 1 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป พื้นที่ชั้น 2-3 อาคาร 1 จะปิดปรับปรุง จึงของดให้บริการ ห้องชั้น SDL ห้อง 1302A-D ในช่วงเวลาดังกล่าว ขอบคุณครับ

เลือกวัน

เลือกชั้น

ห้องเรียนรู้ 00:00:00 - 03:00:00 03:00:00 - 06:00:00 06:00:00 - 09:00:00 09:00:00 - 12:00:00 12:00:00 - 15:00:00 15:00:00 - 18:00:00 18:00:00 - 21:00:00 21:00:00 - 23:59:59
  ห้องว่างสำหรับนักศึกษาทุกระดับ   ห้องว่างสำหรับบุคลากร   ห้องที่มีผู้จองแล้ว