login

ระบบบริการจองห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย

สำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน KKU NET Account

กรุณาป้อน บัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

- นักศึกษา : ให้ใช้บัญชีผู้ใช้ = รหัสนักศึกษาไม่มีขีด(เช่น 5511111111) และรหัสผ่าน = รหัสผ่านของระบบทะเบียน (http://reg.kku.ac.th)

- บุคลากร : ให้ใช้ บัญชีผู้ใช้/รหัสผ่าน ของ KKU Web Mail